नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०१-०३

यस विभागको वर्तमान कार्य संचालनका आधारमा संगठनात्मक स्वरुप निम्नानुसारको रहेको छ ।