नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति
1. ट्याक्सी भाडा दर 2023-07-22   डाउनलोड
2. वडा पत्र (ट्याक्सी मीटर जााँच इकाई) 2023-07-22   डाउनलोड
3. स्टाण्डर्ड-नाप-र-तौल-पाँचौं-संशोधन-ऐन-2079 2022-12-27   डाउनलोड
4. स्ट्याडर्ड नाप र तौल नियमहरु, 2027 2022-10-21   डाउनलोड
5. गैरकर राजस्वका दर 2022-10-13   डाउनलोड
6. स्ट्याडर्ड नाप र ताैल (माेहर वन्द प्याकेज ) नियमावली २०७६ 2020-05-21   डाउनलोड
7. Nepal Standards (Certification Mark) Act, 2037 (1980) 2018-09-03   डाउनलोड
8. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५   डाउनलोड
9. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७   डाउनलोड