नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति
1. वडा पत्र (ट्याक्सी मीटर जााँच इकाई) 2023-07-22   डाउनलोड
2. HFC/HCFC लगायतका रेफ्रिजेरेन्ट तथा उपकरण सम्वन्धि मार्गदर्शन,२०७६ 2020-07-23   डाउनलोड
3. NS Quality Award 2019-06-18   डाउनलोड
4. NS Quality Award 2019-06-18   डाउनलोड
5. Physical Laboratory 2017-12-20   डाउनलोड
6. भाडाको दर 2017-12-20   डाउनलोड