नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक
1. Work plan / Ongoing Activities of Chemical and Other Standards Formulation Section   Download
2. मिति 2079/03/17 मा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भएको अनुगमन सम्बन्धी विवरण   Download
3. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ. व. 2078/79 को असार महिनासम्मको प्रगति विवरण   Download
4. गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ.व.2079/80 श्रावण देखि असोज महिनासम्मको(पहिलो त्रैमासिक) प्रगति विवरण   Download
5. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 को प्रथम त्रैमासिक/द्वितीय त्रैमासिक/अर्धवार्षिक प्रगति विवरण   Download
6. गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ.व.2079/80 कार्तिक देखि पौष महिनासम्मको(दोस्रो त्रैमासिक) प्रगति विवरण   Download
7. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 माघ देखि चैत्र महिनासम्मको (तेस्रो त्रैमासिक) प्रगति विवरण   Download
8. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2078/79 को चैत्र महिनासम्मको प्रगति विवरण   Download
9. आ. व. 2079/80 को प्रथम त्रैमासिक/द्वितिय त्रैमासिक/ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण   Download
10. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2079/80 को असार महिनाको प्रगति विवरण   Download
11. गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको आ.व.2079/80 को बार्षिक प्रगति विवरण   Download
12. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आ. व. 2080/81 को असोज महिना तथा पहिलो प्रथम त्रैमासिक सम्मको विवरण   Download
13. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरुको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण 2080/81   Download