Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

Published Date: 2018-05-09

प्राबिधिक समितिले तयार पारेका निम्न अनुसारका नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि सुझाब तथा प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गरिन्छ

S.N.

Title

Download

   1

Draft  standard for  Honey

 Download

   2

Draft Standard Organic green coffee (Arabica)

 Download

  3

Draft Standards -Specification of Pashmina-Cashmere Fibre

 Download

  4

Road safety management system

 Download