Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

S.N. Title
1 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Nepali handmade (Lokta) paper को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
2 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
3 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: Preparation of Test Sample गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
4 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: Determination of VM गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
5 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Motorcycle and scooter Helmet को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
6 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
7 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका पि.पि आर पाईप को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
8 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका प्लाईउड को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
9 Proposed Technical Regulation View
10 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
11 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण View
12 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची View
13 नेपाल गुणस्तरको सूची View
14 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर View
15 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची Download
16 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया View