Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

S.N. Title
1 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Motorcycle and scooter Helmet को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
2 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
3 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका पि.पि आर पाईप को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
4 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका प्लाईउड को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
5 Proposed Technical Regulation View
6 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
7 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण View
8 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची View
9 नेपाल गुणस्तरको सूची View
10 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर View
11 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची Download
12 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया View