Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

S.N. Title
1 प्राविधिक समितिले प‍ुनरिक्षण गरेकाे NS 141 GALVANIZED STEEL SHEETS काे मस्याैदा प्रतिक्रियाकाे लागि View
2 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको Steel and steel products — General technical delivery requirements गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
3 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका RECOMMENDED PRACTICE FOR HOT-DIP GALVANIZING OF IRON AND STEEL सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
4 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका electric cooking standards को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
5 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Nepali handmade (Lokta) paper को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
6 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
7 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: Preparation of Test Sample गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
8 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: Determination of VM गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
9 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Motorcycle and scooter Helmet को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
10 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
11 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका पि.पि आर पाईप को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
12 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका प्लाईउड को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
13 Proposed Technical Regulation View
14 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
15 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण View
16 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची View
17 नेपाल गुणस्तरको सूची View
18 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर View
19 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची Download
20 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया View