Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

S.N. Title
1 Complaint Form View
2 Appeal Form View
3 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित भएका संस्थाहरुको सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (QMS) र फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FSMS) ) View
4 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि लाग्ने दस्तुर (शुल्क) View
5 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि आवेदन फारम View
6 एग्रिमेन्ट जेनेरल टर्म्स एंड कन्डिसन फर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेसन्स View
7 प्रमाणिकरण भएका प्रयोगशालाहरुको सूची View
8 प्रमाणिकण भएका फर्महरुको सूची View
9 वस्तु प्रमाणीकरण प्रकृया View
10 व्यवस्थापन परीक्षण प्रकृया View
11 नेपाल गुणस्तर ईजाजत प्राप्त वस्तुहरुको सूची View
12 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सूची View
13 प्रमाणीकरण सेवाको एक्रेडिटेशन सम्बन्धी जानकारी View